Podmínky ochrany osobních údajů

ZÁSADY A SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC („GDPR“)

Návštěvníci E-shopu vagabund fashion

TÍMTO SVOBODNĚ A DOBROVOLNĚ UDĚLUJE SOUHLAS JAKOŽTO KLIENT E-SHOPU NA WEBOVÝCH
STRÁNKÁCH WWW.VAGABUNDFASHION.CZ SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ („Souhlas“)
Společnosti: Vagabund Company s.r.o. , IČO:17414296, se sídlem: Husova 781/48, 301 00 Plzeň,
jak je specifikováno níže v tomto dokumentu.

I. Které osobní údaje, proč a jak o Vás zpracováváme?

Tímto souhlasíte, abychom zpracovávali tyto kategorie Vašich osobních údajů/Vaše osobní údaje
(„Osobní údaje“):
Jméno a Příjmení, bytem, datum narození, e-mail, telefonní číslo
Vaše Osobní údaje budeme zpracovávat pro tyto účely:
Uzavírání kupních smluv mimo místa obvyklá pro podnikání – E-SHOP
Vedle výše uvedených účelů, které tvoří funkční celek a bez jejich provázanosti a udělení souhlasu
pro všechny z nich, nelze naše právní služby poskytovat. Můžete však také dobrovolně zvolit jeden
z těchto vedlejších způsobů užití Vašich Osobních údajů, které však pro platné uzavření tohoto
souhlasu nejsou povinné a slouží pouze k dalšímu zkvalitňování našich právních služeb či
k poskytování služeb doplňkových. Volbu je možné provést zaškrtnutím jednotlivého políčka:

Vaše Osobní údaje budeme zpracovávat na základě tohoto Souhlasu.
Udělení tohoto souhlasu není naším smluvním požadavkem a není jím podmíněno další trvání.
(pozn.: V souladu s čl. 7 GDPR je třeba stanovit, zda je plnění předmětného vztahu podmíněno tímto
souhlasem či nikoliv.)
Na základě zpracování Vašich Osobních údajů budeme některá naše rozhodnutí provádět tak, že
budou založená výhradně na automatizovaném zpracování, a to zejména profilování, které bude
probíhat zákonným způsobem

II. Komu Vaše Osobní údaje poskytneme?

Vaše Osobní údaje pro nás v rámci zvyšování kvality našich služeb a zajišťování některých činností
budou zpracovávat zpracovatelé, kteří nám poskytují
a) serverové, webové, cloudové nebo IT služby;
b) účetní služby

S ohledem na měnící se osoby poskytovatelů některých služeb není možné uvést všechny tyto
zpracovatele Osobních údajů jmenovitě.
Vaše Osobní údaje bychom také rádi předávali našim obchodním partnerům, všichni však sídlí na
území Evropské Unie, takže všechna Vaše práva, vyplývající z nařízení GDPR, máte zaručena, neboť se
na ně toto nařízení vztáhne taktéž. Svůj souhlas s takovým předáváním můžete vyjádřit zaškrtnutím
jedné či více níže uvedených kategorií příjemců, bez Vašeho souhlasu je předávat nebudeme:

Vaše Osobní údaje bychom také rádi předávali těmto příjemcům ve třetích zemích či mezinárodním
organizacím, avšak pouze pokud s tím vyjádříte souhlas zaškrtnutím příslušného políčka, bez Vašeho
souhlasu je předávat nebudeme.

III. Kde nás můžete kontaktovat?

Kdykoliv nás můžete kontaktovat na adrese uvedené v hlavičce tohoto Souhlasu nebo na emailové
adrese: info@vagabundfashion.cz
Na výše uvedené kontaktní adresy se můžete obrátit v případě jakýchkoliv Vašich podnětů
ke zlepšení našich právních služeb, v případě stížností na kvalitu našich právních služeb či v případě
uplatnění Vašich práv.
Veškerá Vaše práva, stejně jako další podrobnosti o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše
osobní údaje, naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, umístěném na našich
internetových stránkách na adrese www.vagabundfashion.cz

IV. Dohlíží na činnosti zpracování Osobních údajů nějaký úřad?

Ano, naše Společnost podléhá dozorové činnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů, který svou
činnost může koordinovat s jinými národními úřady v dalších členských státech Evropské Unie. Pokud
nabydete dojmu, že jakékoliv naše zpracování činíme v rozporu se zákonem, máte právo podat
stížnost proti zpracování Vašich Osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů na adrese:
www.uoou.cz .

V. Jak dlouho budeme Vaše Osobní údaje zpracovávat?

Tento Souhlas udělujete na dobu trvání poskytování služeb mezi Vámi a námi a dále po dobu 2 let
od ukončení poskytování služeb.

VI. Můžu souhlas odvolat?

Souhlas můžete kdykoliv odvolat, tudíž tak lze učinit i před skončením výše uvedených skutečností.
Souhlas můžete odvolat na emailové adrese: info@vagabundfashion.cz , kde vyplníte minimálně své
identifikační údaje a skutečnost, že odvoláváte svůj souhlas.
Odvoláním Souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze Souhlasu, který jste udělil
před jeho odvoláním. Po skončení platnosti Souhlasu v souladu s tímto článkem Vaše Osobní údaje
smažeme, pokud pro jejich další zpracování nebude existovat jiný zákonný důvod.

V Plzni dne 9.10.2022